GRATIS VERZENDING in België en Nederland.

Algemene voorwaarden (vrijdag 20 december 2019)

Ondernemingsgegevens

deNoordpool
Spoorwegstraat 70, 2460 Tielen, België
info@magpartout.be
0473 29 37 58
Ondernemingsnummer. 0697.947.365

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van deNoordpool, met maatschappelijke zetel te spoorwegstraat 70, 2460 Tielen, België met ondernemingsnummer 0697.947.365, (hierna ‘deNoorpool’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. deNoorpool levert ook producten en diensten in de vorm van maatwerk van artikelen die niet aangeboden worden op de website.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van deNoordpool moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben ook betrekking op alle offertes en facturen van de Noordpool voor items op andere wijze bekomen dan via de website. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door deNoordpool aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. deNoorpool is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk. Indien leveringskosten van toepassing zijn, wordt dit afzonderlijk vermeld voor het afronden van uw bestelling. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden deNoordpool niet. deNoordpool is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. deNoordpool is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@magpartout.be of +32 473 29 37 58.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door deNoordpool. deNoordpool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bij het afrekenen voor je bestelling heb je een overzicht van alle kosten inclusief de gekozen leveringsmethode en de kostprijs daar voor.  Na het invullen van de gegevens nodig voor de verwerking je bestelling kan je een betaalmethode kiezen. Een akkoord met deze algemene voorwaarden is nodig om de bestelling te kunnen plaatsen. De klant ontvangt een bevestiging van zijn bestelling via email en is zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens en de juistheid hiervan. Wanneer de bestelling klaar is voor verzending ontvangt de klant een email met zijn factuur. Als de bestelling verzonden is ontvangt de klant een email met zijn track en trace code om de zending te kunnen volgen.

deNoordpool is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Offline aankopen

Betalingsvoorwaarden 7 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

In geval van onbeschikbaarheid van één van de artikelen deel uitmakend van de gehele bestelling zal de verzending pas geschieden wanneer alle noodzakelijke artikelen voorradig zijn. Deelleveringen kunnen, echter met een meerkost die gedragen is door de klant na zijn akkoord hiervoor op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail).

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of Nederland. Leveringsvoorwaarden van andere dan op de website geplaatste bestellingen zijn steeds vermeld in de offerte of bestelbon. 

De levering voor artikelen besteld via de webwinkel gebeurt door bpost volgens voorgestelde tarieven bij het afrekenen. bpost streeft er naar uw pakket de eerste werkdag na de aanbieding door deNoordpool te bezorgen. De algemene voorwaarden van bpost zijn van toepassing op alle pakketten. In het geval van een retourzending door opgave van een foutief adres bij bestelling kan de bestelling opnieuw verzonden worden ten laste van de klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan deNoordpool.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door deNoordpool was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van deNoordpool.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van deNoorpool te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen in de webwinkel van deNoordpool.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant deNoordpool, spoorwegstraat 70, 2460 Tielen, +32 473 29 37 58, info@magpartout.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail of het online formulier voor retourneren) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan deNoorpool heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan deNoordpool, spoorwegstraat 70, 2460 Tielen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Het bedrag voor het versturen van de goederen is ten laste van de klant. deNoordpool zal een retouretiket bezorgen aan de klant en zal een forfatair bedrag hiervoor in mindering brengen op het terug te betalen bedrag. € 5 voor verzending vanuit België € 10 voor verzending vanuit Nederland. Wanneer de klant besluit de verzending op een andere manier te verzorgen zijn de gemaakte kosten voor zijn eigen rekening.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt deNoordpool zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Met uitzondering van geopende verfblikken, stickers waarvan de beschermingsfolie van de lijmlaag zijn verwijderd, deze kunnen nooit terug genomen worden omdat ze hierdoor niet langer bruikbaar zijn. De schadevergoeding kan rechtstreeks in mindering gebracht worden op het terug te betalen bedrag.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal deNoorpool alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, verminderd met een eventuele schadevergoeding en forfaitair bedrag voor het verzendetiket, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat deNoorpool op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan deNoorpool wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

deNoorpool betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor de wijze van terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn met andere woorden maatwerk of gepersonaliseerde producten.

Artikel 8: Auteursrecht

In geval van goedgekeurde gepersonaliseerde ontwerpen is de verantwoordelijkheid van het auteursrecht die van de klant (uitgever) die het ontwerp goedkeurt en kan die in geen geval overgedragen worden aan deNoorpool (producent).

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met deNoordpool klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan deNoorpool.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant deNoorpool zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van deNoorpool is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 29 37 58, via e-mail op info@magpartout.denoordpool.be of per post op het volgende adres Spoorwegstraat 70, 2460 Tielen, BE. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Acties en kortingsbonnen

deNoorpool behoud zich ertoe om bestellingen waarbij kortingcodes gebruikt zijn te weigeren indien deze op onrechtmatige wijze verkregen zijn of volgens deNoordpool de eindklant geen recht heeft op de gebruikte code.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover deNoorpool beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt deNoorpool zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14: Privacy

Ons actueel privacybeleid is beschikbaar via onze website of kan op aanvraag verkregen worden via email.

Artikel 15: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door deNoorpool om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van deNoorpool. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 17: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).